Sukupolvenvaihdos, muutakin kuin verojen minimointia

Sukupolvenvaihdos, muutakin kuin verojen minimointia

Omistajuuden kehityskaaressa tulee jossain vaiheessa vääjäämättä vastaan sukupolvenvaihdos tai elämäntyön myynti. Se on usein päätös pitkälle ja ansioituneelle yrittäjyydelle.

Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä yrityksen perustaja joutuu tekemään monia päätöksiä, joilla on kauaskantoisia vaikutuksia. Yrittäjällä itsellään ei ole useinkaan kokemusta mitä tulisi ottaa huomioon ja miten lähestyä usein vaikeita kysymyksiä.

Sukupolvenvaihdoksessa keskitytään usein pelkästään juridisiin seikkoihin. Pääosassa on verojen minimointi. Verosuunnittelun lisäksi tulee yrityksen perustajan olla selvillä monesta muustakin asiasta, jotka vaikuttavat yrityksen tulevaisuuteen sekä uuden sukupolven jäseniin.

On huomioitava, että sukupolvenvaihdos on suuri muutos niin yritykselle kuin perheellekin. Suuri muutos vaatii hyvää suunnittelua sekä asianosaisten sitouttamista päätöksiin. Kun organisaation sisällä tapahtuu muutoksia tai yritykseen liittyy uusia perheenjäseniä, on ensi arvoisen tärkeää, että hyvät hallintotavat ovat käytössä. Näin ei tule vastaan yllättäviä tilanteita, jotka voivat aiheuttavat kitkaa yrityksessä tai omistajien kesken.

On tärkeää, että sukupolvenvaihdoksen suunnittelu aloitetaan riittävän ajoissa ja annetaan sille riittävästi aikaa. Liiallinen kiire ja huolimattomuus päätöksissä voi aiheuttaa korjaamattomia vahinkoja.

Jos yritykselläsi on tarvetta uudistaa hallitusta tai liiketoiminta kaipaa kehittämistä, niin ota yhteyttä

harri@glera.fi tai 0400 595 593. www.glera.fi/

Perheyrityksen hallituksella on erityistehtäviä

Hyvät hallintotavat eivät ole pelkästään nippu kirjattuja ohjeita ja toimintamalleja. Hallintotapojen toimivuus edellyttää, että jokainen organisaation jäsen noudattaa ja kunnioittaa niitä, sekä tietää omat velvollisuudet ja tehtävät.

Yrityksen hallituksella on osakeyhtiölakiin perustuvia tehtäviä ja vastuita. Näiden lisäksi sillä on muutamia hyviin hallintotapoihin sisältyviä erityistehtäviä. Yksi tällainen on yhteydenpito omistajiin, jotka eivät ole mukana yrityksen operatiivisessa toiminnassa eivätkä hallituksen jäseniä. Tämä yhteys on ensiarvoisen tärkeä, koska näillä ulkopuolisilla omistajilla on erittäin suppeat mahdollisuudet saada tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta sekä muista olennaisista päätöksistä ja toimista yrityksessä. Hallituksen ei tule sortua radiohiljaisuuteen, koska avoimuus ei ole riski yritykselle vaan pohja luottamukselle.

On yritykselle vahingollista pantata tietoa omistajilta, koska näin yritys viestittää huonoa yrityskulttuuria sekä hyvien hallintotapojen puutetta. On ensiarvoisen tärkeää, että hallitus nauttisi kaikkien omistajien luottamusta ja suhde pysyisi avoimena molempiin suuntiin.

Hyvien hallintotapojen peruspilareita ovat luottamus, avoimuus ja oikeudenmukaisuus. Näiden elementtien päälle yrityksen on hyvä rakentaa positiivinen ilmapiiri ja kannattava liiketoiminta.

 

Jos yritykselläsi on tarvetta uudistaa hallitusta tai liiketoiminta kaipaa kehittämistä, niin ota yhteyttä

 

harri@glera.fi tai 0400 595 593. www.glera.fi/