Pidätkö itsestäsi huolta?

Liian usein näkee itsensä piippuun ajaneita yrittäjiä. Yrityksen vetäminen ja yrittäminen ovat vieneet kaiken käsillä olevan ajan ja yrittäjä on todella lähellä uupumista tai ylittänyt jo jaksamisen rajan.

Ei kannata ehdoin tahdoin kokeilla missä raja menee, koska uupumisesta palautuminen vie yhtä kauan kuin sen saamiseen on mennyt aikaa. On syytä ottaa härkää sarvista ja alkaa pitämään huolta itsestä, yrityksen tärkeästä voimavarasta.

Ei ole luovuttamista eikä epäonnistumista pyytää ulkopuolista apua. On helpottavaa päästä keskustelemaan arjen murheista ja kysymään mielipiteitä pienistäkin asioista, jotka ovat saattaneet muuttua ajan saatossa mittakaavaltaan asian oikeaa laitaa huomattavasti suuremmiksi.

Ole rohkea, älä jää yksin.

Hyvät hallintotavat perheyrityksessä (Family Business Governance)

 

Perheyritys sisältää paljon tunteita ja odotuksia hyvästä tulevaisuudesta. Yrityksen päätehtävä on luoda hyvinvointia koko perheelle monessa sukupolvessa. Perheyritys syntyy usein yhden ihmisen yrittämisestä, missä yrittäjä toimii toimitusjohtajana, hallituksen puheenjohtajana sekä yhtiökokouksena. Ajan kuluessa uusi sukupolvi liittyy yritykseen työntekijöinä ja myös omistajina.

Perhe tuo paljon tunteita perheyritykseen ja jos niitä ei hallita viisaasti on mahdollista, että ne tuhoavat yrityksen. Hyvän ilmapiirin merkitys on kasvanut viime aikoina ja sen merkitystä ei kannata vähätellä. Läpinäkyvyys, avoimuus sekä oikeudenmukaisuus auttavat hyvän ilmapiirin luomisessa.

Yrityksen kasvu tuo mukanaan tarpeen luoda perheyritykselle ohjeistuksen ja säännöstön, joka määrittää toimintatavat sekä perheenjäsenten roolit yrityksessä. Hyvä hallintotapa ei ole itsestäänselvyys perheyrityksissä. Monissa tapauksissa ei olla edes tietoisia mitä hyvä hallintotapa tarkoittaa ja mitä sen puuttuminen vaikuttaa yrityksen omistamiseen, liiketoimintaan ja perhedynamiikkaan. Jotta perheyrityksen toiminta ei kaatuisi perhedynamiikan rikkoutumiseen, on hyvät hallintotavat syytä ottaa käyttöön.

Hyvät hallintotavat tulisi ottaa käyttöön ennen ensimmäistä sukupolvenvaihdosta. Tällöin kenttä on vielä neitseellinen ja eikä perheyritys ole vaikuttanut perhedynamiikkaan. On luotu hyvä yrittämisen kulttuuri.

Sukupolvenvaihdos, muutakin kuin verojen minimointia

Sukupolvenvaihdos, muutakin kuin verojen minimointia

Omistajuuden kehityskaaressa tulee jossain vaiheessa vääjäämättä vastaan sukupolvenvaihdos tai elämäntyön myynti. Se on usein päätös pitkälle ja ansioituneelle yrittäjyydelle.

Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä yrityksen perustaja joutuu tekemään monia päätöksiä, joilla on kauaskantoisia vaikutuksia. Yrittäjällä itsellään ei ole useinkaan kokemusta mitä tulisi ottaa huomioon ja miten lähestyä usein vaikeita kysymyksiä.

Sukupolvenvaihdoksessa keskitytään usein pelkästään juridisiin seikkoihin. Pääosassa on verojen minimointi. Verosuunnittelun lisäksi tulee yrityksen perustajan olla selvillä monesta muustakin asiasta, jotka vaikuttavat yrityksen tulevaisuuteen sekä uuden sukupolven jäseniin.

On huomioitava, että sukupolvenvaihdos on suuri muutos niin yritykselle kuin perheellekin. Suuri muutos vaatii hyvää suunnittelua sekä asianosaisten sitouttamista päätöksiin. Kun organisaation sisällä tapahtuu muutoksia tai yritykseen liittyy uusia perheenjäseniä, on ensi arvoisen tärkeää, että hyvät hallintotavat ovat käytössä. Näin ei tule vastaan yllättäviä tilanteita, jotka voivat aiheuttavat kitkaa yrityksessä tai omistajien kesken.

On tärkeää, että sukupolvenvaihdoksen suunnittelu aloitetaan riittävän ajoissa ja annetaan sille riittävästi aikaa. Liiallinen kiire ja huolimattomuus päätöksissä voi aiheuttaa korjaamattomia vahinkoja.

Jos yritykselläsi on tarvetta uudistaa hallitusta tai liiketoiminta kaipaa kehittämistä, niin ota yhteyttä

harri@glera.fi tai 0400 595 593. www.glera.fi/

Perheyrityksen hallituksella on erityistehtäviä

Hyvät hallintotavat eivät ole pelkästään nippu kirjattuja ohjeita ja toimintamalleja. Hallintotapojen toimivuus edellyttää, että jokainen organisaation jäsen noudattaa ja kunnioittaa niitä, sekä tietää omat velvollisuudet ja tehtävät.

Yrityksen hallituksella on osakeyhtiölakiin perustuvia tehtäviä ja vastuita. Näiden lisäksi sillä on muutamia hyviin hallintotapoihin sisältyviä erityistehtäviä. Yksi tällainen on yhteydenpito omistajiin, jotka eivät ole mukana yrityksen operatiivisessa toiminnassa eivätkä hallituksen jäseniä. Tämä yhteys on ensiarvoisen tärkeä, koska näillä ulkopuolisilla omistajilla on erittäin suppeat mahdollisuudet saada tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta sekä muista olennaisista päätöksistä ja toimista yrityksessä. Hallituksen ei tule sortua radiohiljaisuuteen, koska avoimuus ei ole riski yritykselle vaan pohja luottamukselle.

On yritykselle vahingollista pantata tietoa omistajilta, koska näin yritys viestittää huonoa yrityskulttuuria sekä hyvien hallintotapojen puutetta. On ensiarvoisen tärkeää, että hallitus nauttisi kaikkien omistajien luottamusta ja suhde pysyisi avoimena molempiin suuntiin.

Hyvien hallintotapojen peruspilareita ovat luottamus, avoimuus ja oikeudenmukaisuus. Näiden elementtien päälle yrityksen on hyvä rakentaa positiivinen ilmapiiri ja kannattava liiketoiminta.

 

Jos yritykselläsi on tarvetta uudistaa hallitusta tai liiketoiminta kaipaa kehittämistä, niin ota yhteyttä

 

harri@glera.fi tai 0400 595 593. www.glera.fi/

Sukupolvenvaihdos, muutakin kuin verojen minimointia

Omistajuuden kehityskaaressa tulee jossain vaiheessa vääjäämättä vastaan sukupolvenvaihdos tai elämäntyön myynti. Se on usein päätös pitkälle ja ansioituneelle yrittäjyydelle.

Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä yrityksen perustaja joutuu tekemään monia päätöksiä, joilla on kauaskantoisia vaikutuksia. Yrittäjällä itsellään ei ole useinkaan kokemusta mitä tulisi ottaa huomioon ja miten lähestyä usein vaikeita kysymyksiä.

Sukupolvenvaihdoksessa keskitytään usein pelkästään juridisiin seikkoihin. Pääosassa on verojen minimointi. Verosuunnittelun lisäksi tulee yrityksen perustajan olla selvillä monesta muustakin asiasta, jotka vaikuttavat yrityksen tulevaisuuteen sekä uuden sukupolven jäseniin.

On huomioitava, että sukupolvenvaihdos on suuri muutos niin yritykselle kuin perheellekin. Suuri muutos vaatii hyvää suunnittelua sekä asianosaisten sitouttamista päätöksiin. Kun organisaation sisällä tapahtuu muutoksia tai yritykseen liittyy uusia perheenjäseniä, on ensi arvoisen tärkeää, että hyvät hallintotavat ovat käytössä. Näin ei tule vastaan yllättäviä tilanteita, jotka voivat aiheuttavat kitkaa yrityksessä tai omistajien kesken.

On tärkeää, että sukupolvenvaihdoksen suunnittelu aloitetaan riittävän ajoissa ja annetaan sille riittävästi aikaa. Liiallinen kiire ja huolimattomuus päätöksissä voi aiheuttaa korjaamattomia vahinkoja.

Jos yritykselläsi on tarvetta uudistaa hallitusta tai liiketoiminta kaipaa kehittämistä, niin ota yhteyttä.

harri@glera.fi tai 0400 595 593. www.glera.fi/